المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:فهرست

آزمون مرحله‌ی دوم - دوره‌ی ۲۱

  • زمان برگزاری: ۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۰

سوالات تستی

سوالات تشریحی

پیوندها


ابزار صفحه