المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۱۲

سوال ۱۲

جدول مقابل شامل ۹ خانه‌ی زوج می‌باشد که با حروف مشابه (به عنوان مثال $A_1$ و $A_2$) مشخص شده‌اند. از هر زوج خانه دقیقا یکی را سیاه می‌کنیم تا در پایان ۹ خانه از ۱۸ خانه سیاه باشند.

از بالای جدول یک جریان آب به سمت پایین سرازیر می‌شود. می‌دانیم آب هیچ‌گاه سربالا نمی‌رود. در حقیقت آب از هر بلوک سفید به تمام بلوک‌های سفید مجاورش ( که حداقل یک ضلع مجاور دارند و بالای بلوک فعلی نیستند) جریان می‌یابد. به چند طریق می‌توانیم رنگ‌آمیزی را انجام دهیم که آب به پایین جدول نرسد؟ یکی از این روش‌ها و هم‌چنین سطح دسترسی یافته توسط آب در شکل مقابل نمایش داده شده است.

  1. ۱۹۲
  2. ۱۸۴
  3. ۲۱۶
  4. ۲۰۱
  5. ۲۰۴

ابزار صفحه