المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۳

سوال ۳

هفت چراغ روشن روی یک ریسه خطی، پشت سر هم قرار دارند. آیدین و مرتضی به نوبت و تنها یک ‌بار هر کدام یک چراغ از این ریسه را خاموش می‌کنند. پس از آن ارزش این ریسه که ۵ چراغ روشن دارد سنجیده می‌شود. ارزش ریسه به‌طور یکتا معلوم می‌شود و برابر است با حاصل‌ضرب طول تمام دسته‌های متوالی از چراغ‌های روشن. برای مثال اگر چراغ روشن را با ۱ و چراغ خاموش را با صفر نشان دهیم، ارزش ریسه‌ِ‌ی ۱۱۰۰۱۱۱ برابر با ۶ و ارزش ریسه‌ی ۱۰۱۱۰۱۱ برابر با ۴ است. می‌دانیم آیدین دوست دارد ارزش ریسه‌‌‌ی نهایی تا حد امکان کم شود و مرتضی دوست دارد این ارزش زیاد بشود. اگر آیدین شروع‌کننده باشد و بهترین حرکتش را برای رسیدن به مقصود انجام دهد، ارزش نهایی ریسه چند خواهد شد؟ اگر مرتضی شروع‌کننده باشد چطور؟

  1. آیدین ۴ و مرتضی ۶
  2. آیدین ۴ و مرتضی ۴
  3. آیدین ۵ و مرتضی ۵
  4. آیدین ۶ و مرتضی ۴
  5. آیدین ۵ و مرتضی ۴

ابزار صفحه