المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۱۷

سوال ۱۷

دستگاه «عجیب» به عنوان ورودی زوج مرتب $<a,b>$ را می‌گیرد و یکی از شش زوج مرتب $<a,a+b>$٬ $<a,2a>$٬ $<a,2b>$٬ $<a+b,b>$٬ $<2a,b>$ یا $<2b,b>$ را تولید می‌کند. زوج مرتب $<x,y>$ را قابل تولید گوییم اگر با شروع از <۱٫۱> و به تعداد دلخواه استفاده از دستگاه، بتوان زوج مرتب $<x,y>$ را تولید کرد. چند زوج مرتب $<x,x>$ با $1 \le x \le 100$ قابل تولید است؟

  1. ۹۹
  2. ۵۱
  3. ۴۲
  4. ۱۴
  5. ۷

ابزار صفحه