المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۱۶

سوال ۱۶

هشت وزنه در اختیار داریم که وزن هیچ‌ یک از آن‌ها را نمی‌دانیم. در عوض می‌دانیم که وزن هریک از وزنه‌ها یکی از اعضای مجموعه‌ی {۱۰٫۱۲٫۱۳٫۱۴٫۱۵٫۱۸٫۳۰٫۴۵} است و همچنین وزن هیج دو وزنه‌ای برابر نیست. یک ترازوی و کفه‌ای در اختیار داریم. در هر بار استفاده از آن می‌توانیم تعدادی وزنه را در کفه‌ی سمت چپ و تعدادی وزنه را در کفه‌ی سمت راست ترازو قرار دهیم و وزن آنها را با هم مقایسه کنیم. دقت کنید که در هر مقایسه میزان سنگین‌تر بودن یک کفه را نمی‌توان فهمید. بلکه در هر مقایسه فقط می‌توان فهمید که وزنه‌های موجود در کدام کفه سنگین‌تر است و یا وزنه‌های موجود در دوکفه وزن یکسان دارند. حداقل چند بار از ترازو استفاده کنیم، تا وزن حداقل یکی از وزنه‌ها را بدست آوریم؟

  1. ۲
  2. ۳
  3. ۴
  4. ۵
  5. ۷

ابزار صفحه