المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۱۵

سوال ۱۵

برنامه‌ی زیر را درنظر بگیرید:

 1. مقدار $X$ را از ورودی بگیر.
 2. مقدار $S$ را برابر صفر قرار بده.
 3. مقدار $C$ را برابر صفر قرار بده.
 4. مقدار $Y$ رابرابر مقدار $X$ قرار بده.
 5. باقی‌مانده‌ی تقسیم $Y$ بر دو را در $B$ و خارج‌قسمت تقسیم آن را در خود $Y$ بریز.
 6. مقدار $S$ را برابر با $S + (C + 1) \times B$ قرار بده.
 7. مقدار $C$ را برابر $C-1 $ قرار بده.
 8. اگر $Y$ بزرگ‌تر از صفر بود به خط ۵ برو.
 9. اگر $S$ برابر با $X$ بود مقدار $S$ را به عنوان خروجی برگردان و برنامه خاتمه بده.
 10. مقدار $X$ را برابر با $S$ قرار بده.
 11. به خط ۲ برو.

به ازای چند تا از اعضای مجموعه‌ی {٫۱۴۸۸…۱۳۹۰٫۱۳۹۱٫۱۳۹۲٫} اگر آن عدد را به‌عنوان ورودی به این برنامه بدهیم، برنامه خاتمه یافته و خروجی برابر ۱ خواهد بود؟

 1. ۰
 2. ۹۹
 3. ۲۵
 4. ۵۰
 5. ۳۳

ابزار صفحه