المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۱۴

سوال ۱۴

یک جدول $۴ \times ۴$ داریم. مرتضی و مصطفی یکی در میان و با شروع از مرتضی خانه‌های جدول را علامت می‌زنند. مرتضی در نوبت خود در یک خانه‌ی خالی از جدول $X$ قرار می‌دهد و مصطفی در نوبت خود در یک خانه خالی از جدول $O$ قرار می‌دهد. مرتضی و مصطفی با هم چهار بازی مختلف انجام می‌دهند. بازی $i$ برای $۱ \le i \le ۴$ به صورت زیر تعریف می‌شود.

  • بازی $i$: مرتضی می‌خواهد شکل $i$ و یا شکل‌های مشابه، حاصل از دوران و تقارن این شکل را با $X$ بسازد و مصطفی می‌خواهد جلوی او را بگیرد.

در چند بازی مرتضی برنده می‌شود؟

  1. ۰
  2. ۱
  3. ۲
  4. ۳
  5. ۴

ابزار صفحه