المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۹

سوال ۹

۱۰ جعبه با شماره‌های ۱ تا ۱۰ داریم که در مجموع ۳۰ توپ در آن‌ها قرار دارند. وضعیت هر لحظه جعبه‌ها را با <$a_1,a_2,...,a_{10}$> نشان می‌دهیم که $a_i$ تعداد توپ‌های جعبه‌ی $i$ است. در هر گام یک اندیس $i$ بین ۱ تا ۱۰ انتخاب می‌کنیم و در صورت وجود جعبه $a_i$، تمام توپ‌های جعبه $i$ را به جعبه $a_i$ منتقل می‌کنیم. یک گام مجاز است اگر با انجام آن تعداد توپ‌های داخل جعبه‌ها تغییر کند. با شروع از چندتا از آرایش‌های اولیه زیر می‌توان ۵۰ گام مجاز انجام داد؟

$$<3,7,2,1,5,5,6,0,0,1>$$ $$<6,5,2,3,1,1,4,0,0,8>$$ $$<1,1,2,3,4,1,5,4,4,5>$$ $$<0,2,3,2,3,4,6,5,3,2>$$

  1. ۰
  2. ۱
  3. ۲
  4. ۳
  5. ۴

ابزار صفحه