المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۱۰

سوال ۱۰

گراف $G$ در شکل داده شده است. هدف این است که از یک رأس دلخواه شروع به حرکت کنیم و تمام رأس‌ها را حداقل یک‌بار ملاقات کنیم. در هر گام می‌توان از رأس فعلی به یکی از رئوس مجاور رفت. حداقل چند گام برای دستیابی به هدف مورد نظر لازم است؟

  1. ۱۴
  2. ۱۵
  3. ۱۶
  4. ۱۷
  5. ۱۸

ابزار صفحه