المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۸

سوال ۸

تلسکوپ فضایی هابل عصر روز اول فروردین سال ۱۳۹۰ حضور یک موجود فضایی تنها از نوع موسوم به گولولی را روی کره ماه گزارش کرده است. دانشمندان می‌دانند که این موجود هر روز ظهر یک نمونه کاملا مشابه با خودش می‌سازد. سپس با یک طناب از جنس سیلیکات کربن ( که در کره ماه یافت می‌شود)، خودش را به موجود جدید وصل می‌کند! با این وصف دانشمندان انتظار دارند که در عصر هر یک از روزهای اول تا چهارم فروردین ماه شکلی شبیه زیر از گولولی‌ها روی کره ماه مشاهده کنند. گولولی‌ها با دایره و طناب‌های سیلیکات کربن با خط مشخص شده‌اند. گولولی اول تیره رسم شده است.

فاصله هر گولولی از گولولی اولیه برابر با تعداد طناب‌های سیلیکات کربن بین کوتاه‌ترین مسیر گوگولیایی موجود بین آن دو است. در پایان روز سیزدهم فروردین مجموع فواصل تمام گولولی‌های موجود از گولولی اولیه چند است؟

  1. ۱۳۲
  2. ۱۵۶
  3. ۸۱۹۲
  4. ۲۴۵۷۶
  5. ۲۶۶۲۴

ابزار صفحه