المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۱

سوال ۱

کدام رقم، به عنوان سمت چپ‌ترین رقم نمایش دهدهی اعداد مجموعه‌ی {$1,2,4,8,...,2^{100}$}= $A$ بیشتر ظاهر شده است؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۴
  4. ۱ و ۲
  5. ۲ و ۴

ابزار صفحه