المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۶

سوال ۶

دنباله <۱٫۴٫۸٫۴۳٫۲۱٫۳۳٫۱۷٫۵۲٫۴۲٫۵۲٫۴۲٫۷٫۸٫۲۲٫۱۵> از اعداد طبیعی داده شده است. به ازای هر تعداد متوالی از این اعداد، باقیمانده‌ی مجموع آن اعداد بر ۳ را روی یک کاغذ یادداشت می‌کنیم. چند عدد صفر روی کاغذ نوشته‌ایم؟

  1. ۳۳
  2. ۳۴
  3. ۳۶
  4. ۳۸
  5. ۴۰

ابزار صفحه