المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۱:سوال ۵

سوال ۵

امروز تولد حسام است. پدر حسام برنامه‌ی زیر را نوشته و آن را به حسام داده است:

 1. جایگشت <$a_1,a_2,...,a_{10}$> از اعداد ۱ تا ۱۰ را از ورودی بگیر.
 2. مقدار $s$ را برابر صفر قرار بده.
 3. برای $i$ از ۱ تا ۸ کارهای زیر را انجام بده.
  1. مقدار $C$ را برابر $a_i$ قرار بده.
  2. در صورتی که مقدار $a_{i+1}$ از $C$ بیشتر است، مقدار $C$ را برابر $a_{i+1}$ قرار بده.
  3. در صورتی که مقدار $a_{i+2}$ از $C$ بیشتر است، مقدار $C$ را برابر $a_{i+2}$ قرار بده.
  4. مقدار $C$ را به مقدار کنونی $S$ اضافه کن و حاصل را در $S$ بریز.
 4. مقدار $S$ را به عنوان خروجی برگردان.

پدر حسام به وی گفته است که تنها یک بار می‌تواند یک جایگشت از اعداد ۱ تا ۱۰ را به این برنامه بدهد و خروجی هر چند شد، حسام آن مقدار سکه از پدرش جایزه می‌گیرد. برای مثال اگر حسام جایگشت <۱۰٫۹٫۸٫۷٫۶٫۱٫۲٫۳٫۴٫۵> را به عنوان ورودی به این برنامه بدهد، پدرش به او ۵۲ سکه به‌عنوان کادوی تولد می‌دهد. حداکثر تعداد سکه‌هایی که حسام می‌تواند با دادن بهترین ورودی از پدرش بگیرد چند تاست؟

 1. ۶۴
 2. ۶۸
 3. ۷۳
 4. ۸۱
 5. ۸۸

ابزار صفحه