المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۳:فهرست

آزمون مرحله‌ی دوم - دوره‌ی ۲۳

  • زمان برگزاری: ۱۰ اردی‌بهشت ۱۳۹۲

سوالات تستی

سوالات تشریحی

پیوندها


ابزار صفحه