المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۳:سوال ۱۰

سوال ۱۰

یک جدول $۵ \times ۵$ زیباست اگر شرایط زیر را داشته باشد:

 1. در هر خانه‌ی آن عددی صحیح بین ۱ تا ۵ نوشته‌شده باشد (خود ۱ و ۵ هم می‌تواند باشد).
 2. عدد نوشته‌شده در حداقل یکی از خانه‌ها برابر ۵ باشد.
 3. عدد هر خانه از عدد خانه‌ی بالایی و راستی‌اش (در صورت وجود) کمتر نباشد.
 4. به ازای هر خانه مثل $x$ حداقل یکی از دو عبارت زیر درست باشد:
  • عدد خانه‌ی $x$ بزرگترین عدد سطری است که $x$ در آن قرار دارد.
  • عدد خانه‌ی $x$ بزرگترین عدد ستونی است که $x$ در آن قرار دارد.

چند جدول زیبای $۵ \times ۵$ داریم؟

 1. ۱
 2. $۵!^۲$
 3. ${۸ \choose ۴}^۲$
 4. $۵^۸$
 5. ${۹ \choose ۴}^۲$

ابزار صفحه