المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۳:سوال ۹

سوال ۹

می‌خواهیم اعداد ۱ تا ۸ را درون خانه‌های جدولی به شکل روبه‌رو بچینیم به‌طوری‌ که اختلاف هر دو عدد مجاور بیش از یک باشد. دوخانه مجاور هستند اگر یک نقطه‌ی مشترک داشته باشند. برای مثال خانه‌های وسط جدول با ۶ خانه مجاور هستند. به چند طریق می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟

  1. ۲
  2. ۱۲
  3. ۴
  4. ۸
  5. ۱۶

ابزار صفحه