المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۳:سوال ۸

سؤال 8

قورباغه‌ای می‌خواهد از نقطه‌ی $A$ در شکل مقابل به یکی از ۷ نقطه‌ی مشخص شده برود. با فرض اینکه او در هر مرحله می‌تواند $k$ واحد ( $۱ \le k \le ۶$) به سمت بالا یا به سمت راست بپرد، به چند طریق می‌تواند به نقاط مشخص‌شده برسد؟ برای مثال یک مسیر ممکن این است که در یک پرش ۶ واحد به سمت راست بپرد. یک مسیر دیگر این است که ابتدا ۳ واحد به سمت راست بپرد، سپس ۳ واحد دیگر به سمت راست بپرد.

  1. $\frac{۱۴!}{۷! \times ۷!}$
  2. $۲ \times ۳^۵$
  3. $۲^{۱۴}$
  4. $\frac{۱۴!}{۶! \times ۶!}$
  5. $\frac{۱۲!}{۲ \times ۶! \times ۶!}$

ابزار صفحه