المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۳:سوال ۷

سوال ۷

دارا و سارا اعداد ۱ تا ۵ را روی تخته نوشته‌اند.آن‌ها به‌نوبت بازی می‌کنند و هرکس در نوبت خود یکی از دو عمل زیر را انجام می‌دهد:

• دو عدد را از روی تخته پاک می‌کند و حاصل جمع آن‌ها را روی تخته می‌نویسد.

• دو عدد را از روی تخته پاک می‌کند و قدر مطلق تفاضل آن‌ها را روی تخته می‌نویسد.

سارا می‌خواهد عددی که در انتها روی تخته باقی می‌ماند بیشینه شود و دارا می‌خواهد این عدد کمینه شود. با فرض اینکه سارا بازی را شروع می‌کند و هردوی آن‌ها به بهترین شکل ممکن بازی می‌کنند، عددی که در انتها روی تخته باقی می‌ماند چند است؟

  1. ۱۱
  2. ۹
  3. ۷
  4. ۵
  5. ۳

ابزار صفحه