المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۳:سوال ۶

سوال ۶

خیکوله یک گراف ساده‌ی ۴ رأسی کشیده است و رأس‌های آن را با اعداد ۱ تا ۴ شماره‌گذاری کرده است. او از نازخیکول می‌خواهد با پرسیدن تعدادی پرسش گرافش را حدس بزند. پرسش‌هایی که نازخیکول می‌پرسد به این شکل است که « بین رأس‌های $x$ و $y$ و $z$ درمجموع چند یال وجود دارد؟».

به ازای چند تا از گراف‌هایی که خیکوله می‌تواند بکشد، نازخیکول با پرسیدن تعداد دلخواهی از این پرسش‌ها می‌تواند آن را حدس بزند؟ دقت کنید که رأس‌ها شماره‌ دارند و بنابراین خیکوله ۶۴ گراف مختلف می‌تواند بکشد.

  1. ۴۴
  2. ۴۶
  3. ۴۸
  4. ۴۰
  5. ۴۲

ابزار صفحه