المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۳:سوال ۱۱

سوال ۱۱

خیز یک نوع میز است که ۷ پایه دارد و پایه‌های آن به‌صورت یک ۷ ضلعی منتظم در محیط‌اش قرار گرفته‌اند. اگر بدانیم براثر زلزله هر پایه‌ی خیز مستقل از بقیه پایه‌ها به‌احتمال ۰.۵ می‌شکند، احتمال افتادن خیز براثر زلزله چقدر است؟ خیز در صورتی می‌افتد که خطی گذرنده از مرکز آن وجود داشته باشد، به‌طوری‌که همه‌ی پایه‌های سالم یک‌ طرف آن خط باشند. به عنوان مثال اگر فقط یک‌ پایه‌ی خیز بشکند، نمی‌افتد.

  1. $\frac 12$
  2. $\frac {71}{128}$
  3. $\frac {50}{128}$
  4. $\frac {57}{128}$
  5. $\frac {78}{128}$

ابزار صفحه