المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۳:سوال ۱۲

سوال ۱۲

در پارکینگ خیکول‌آباد ۸ ماشین که با اعداد ۱ تا ۸ شماره‌گذاری شده‌اند، مطابق شکل در راهروی $A$ قرار دارند. در هر مرحله یا بالاترین ماشین راهروی $A$ وارد یکی از راهروهای $B$ یا $C$ می‌شود، یا بالاترین ماشین راهروی $B$ وارد راهروی $C$ می‌شود. فرض کنید در انتها تمام ماشین‌ها در ستون $C$ باشند. در این صورت تعداد جفت اعداد متوالی در ستون $C$ که حاصل جمعشان مضرب ۳ است حداکثر چند است؟

  1. ۳
  2. ۵
  3. ۷
  4. ۶
  5. ۴

ابزار صفحه