المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۳:سوالات ۱۵ و ۱۶

سوالات ۱۵ و ۱۶

الگوریتم زیر را در نظر بگیرید:

 1. عدد $x$ را از ورودی بگیر.
 2. $y$ را برابر صفر قرار بده. $s$ را برابر یک قرار بده.
 3. $b$ را برابر با باقیمانده‌ی تقیسم $x$ بر ۲ قرار بده.
 4. مقدار $s \times b$ را به $y$ اضافه کن.
 5. $x$ را برابر $\lfloor \frac x2 \rfloor$ قرار بده.
 6. اگر $x$ بزرگتر از صفر بود، $s$ را برابر $–s$ قرار بده و به سطر سه برو.
 7. پایان

با توجه به توضیحات بالا به ۲ سؤال زیر پاسخ دهید:

سوال 15

به ازای چه تعداد عدد ورودی از اعداد ۰ تا ۱۰۲۳، در پایان $y$ برابر صفر خواهد بود؟

 1. ${۳ \choose ۶}$
 2. ${۱۰ \choose ۵}$
 3. $۳^۵$
 4. ۳۰۰
 5. $۲^۸$

سوال 16

به ازای چه تعداد عدد ورودی از اعداد ۰ تا ۱۰۲۳، در پایان $y$ مضرب سه خواهد بود؟

 1. $۳^۵ \times ۲$
 2. ${۴ \choose ۸}$
 3. ۳۴۲
 4. ۲۴۳
 5. $۲^۷ \times ۳$

ابزار صفحه