المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۳:سوال ۴

سوال ۴

خیکول و هرکول یک جدول $۲ \times n$ به‌نوبت بازی می‌کنند. در ابتدا خانه‌های جدول خالی است. هرکس در نوبت خود دو خانه‌ی مجاور را که قبلا هیچ‌کدام خط نخورده‌اند، خط می‌زند و کسی که نتواند حرکتی انجام دهد بازنده است. دو خانه مجاور هستند اگر یک ضلع مشترک داشته باشند. با فرض اینکه خیکول شروع‌کننده‌ی بازی است، به ازای چه تعداد $n$ از مجموعه‌ی {۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۲،۳۴،۶۴}، خیکول می‌تواند طوری بازی کند که برنده شود؟

  1. ۸
  2. ۴
  3. ۵
  4. ۶
  5. ۷

ابزار صفحه