المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:ترکیبیات:فهرست

ترکیبیات

این صفحه حاوی مطالب مقدماتی ترکیبیات از جمله ترکیبیات شمارشی، احتمالات، روش‌های اثبات، بازی‌های ترکیبیاتی و هم‌چنین مطالبی تئوری در المپیاد کامپیوتر از جمله نظریه‌ی اعداد و نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها است که به طور ویژه برای آماده‌سازی برای مرحله‌های اول و دوم المپیاد کامپیوتر و دوره‌ی تابستان مناسب است.

مقدمه


ترکیبیات شمارشی

اصول اولیه‌ی شمارش

جایگشت‌ها، تبدیل‌ها و ترکیب‌ها

اصل شمول و عدم شمول

اصل تناظر یک به یک

توزیع‌ها

چند کاربرد

چند ابزار

ناوردایی

روش‌های اثبات

احتمالات

نظریه‌ی اعداد

بازی‌های ترکیبیاتی

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها


ابزار صفحه