المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:ترکیبیات:فاکتوریل

فاکتوریل

در این صفحه با نماد فاکتوریل آشنا می‌شوید. این نماد، کاربردهای بسیاری در ترکیبیات، به ویژه در ترکیبیات شمارشی دارد.


تعریف

فرض کنید $n$ یک عدد طبیعی باشد. عدد $n!$ ($n$ فاکتوریل) به صورت زیر تعریف می‌شود: $$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times 1$$

برای مثال: $$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

برای $n=0$ نیز این نماد تعریف می‌شود و به طور قراردادی، $0!=1$ در نظر گرفته می‌شود. این قرارداد شاید در ابتدا عجیب و بیهوده به نظر بیاید، اما انگیزه‌های بسیاری برای تعریف آن وجود دارد که می‌توانید در یک پله بالاتر ببینید.

نماد فاکتوریل تنها به اعداد صحیح نامنفی محدود نمی‌شود و برای دیگر اعداد حقیقی و حتی اعداد غیر حقیقی تعریف می‌شود که می‌توانید در یک پله بالاتر با آن‌ها آشنا شوید.

در جدول زیر می‌توانید چند فاکتوریل ابتدایی را ببینید.

$n$ $n!$
0 1
1 1
2 2
3 6
4 24
5 120
6 720
7 5040
8 40320
9 362880
10 3628800
11 39916800
12 479001600
13 6227020800
14 87178291200
15 1307674368000

همان طور که مشاهده می‌کنید، با بزرگ شدن $n$، $n!$ رشد بسیاری بالایی دارد.

مثال: درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را مشخص کنید:

 1. $$(m+n)!=m!+n!$$
 2. $$(mn)!=m! \times n!$$

پاسخ

به ازای $m=n=2$، هر دو عبارت داده شده، نادرست می‌شود. پس هر دو عبارت نادرست هستند.

مثال: عبارات زیر را با نماد فاکتوریل، ساده‌تر بنویسید:

 1. $$(n+1) \times (n+2) \times ... \times (2n)$$
 2. $$2 \times 4 \times ... \times (2n)$$
 3. $$1 \times 3 \times ... \times (2n-1)$$

پاسخ

 1. عبارت بالا را در

$\frac{n!}{n!}$ ضرب می‌کنیم. پس: $$(n+1) \times (n+2) \times ... \times (2n)!$$ $$=(n+1) \times (n+2) \times ... \times (2n)! \times \frac{n!}{n!}$$ $$=\frac{1 \times 2 \times ... \times (2n)}{n!}$$ $$=\frac{(2n)!}{n!}$$

 1. کافی است به جای هر $2i$، $2 \times i$ بنویسیم.

$$2 \times 4 \times ... \times (2n)$$ $$=(2 \times 1)(2 \times 2)...(2 \times n)$$ $$=2^n \times n!$$

 1. عبارت قسمت ۲ را $S$ می‌نامیم. عبارت داده شده را در $\frac{S}{S}$ ضرب می‌کنیم. داریم:

$$1 \times 3 \times ... \times (2n-1)$$ $$=1 \times 3 \times ... \times (2n-1) \times \frac{2 \times 4 \times ... \times (2n)}{2 \times 4 \times ... \times (2n)}$$ $$=\frac{(2n)!}{2^n \times n!}$$


فاکتوریل به صورت بازگشتی

با استفاده از تعریف فاکتوریل، نتیجه می‌شود: $$n! = n \times (n-1)!$$

عبارت بالا، یک رابطه‌ی بازگشتی برای $n!$ است. روابط بازگشتی دیگری نیز می‌توان برای $n!$ نوشت.

مثال: ثابت کنید: $$n! = (n-1)\big((n-1)! + (n-2)!\big)$$

پاسخ

$$(n-1)\big((n-1)! + (n-2)!\big)$$ $$=(n-1) \times (n-1)! + (n-1) \times (n-2)!$$ $$=(n-1) \times (n-1)! + (n-1)!$$ $$=(n-1)! \times (n-1 + 1)$$ $$=n\times (n-1)!$$ $$=n!$$


چند مثال

مثال: فرض کنید $n, r$ اعدادی طبیعی باشند که $r < n$. ثابت کنید: . ثابت کنید: $$\frac{n!}{r! \times (n-r)!} = \frac{(n-1)!}{r! \times (n-r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)! \times (n-r)!}$$

پاسخ

$$\frac{(n-1)!}{r! \times (n-r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)! \times (n-r)!}$$ $$=\frac{(n-1)! \times \big(n-r + r \big)}{r! \times (n-r)!}$$ $$=\frac{n!}{r! \times (n-r)!}$$

توضیح: این رابطه در مباحث بعدی، بیش‌تر بررسی خواهد شد.

مثال: ثابت کنید توان عامل $k$ در تجریه‌ی $n!$ به عوامل اول، $$\Big\lfloor \frac{n}{k} \Big\rfloor + \Big\lfloor \frac{n}{k^2} \Big\rfloor + \Big\lfloor \frac{n}{k^3} \Big\rfloor + ... $$ است. سپس تعداد ارقام صفر سمت راست عدد $200!$ را به دست بیاورید.

پاسخ

هر عددی از اعداد $1, 2, ..., n$ که بر $k$ بخش‌پذیر هستند، یک عامل $k$ می‌سازد که $\Big\lfloor \frac{n}{k} \Big\rfloor$ آن‌ها را می‌شمارد. هر عددی نیز که بر $k^2$ بخش‌پذیر است، دو عامل $k$ می‌سازد که یکی از آن‌ها در $\Big\lfloor \frac{n}{k} \Big\rfloor$ شمرده شده است و دیگری در

$\Big\lfloor \frac{n}{k^2} \Big\rfloor$ شمرده می‌شود. برای دیگر توان‌های $k$ نیز، به همین ترتیب جلو می‌رویم و حکم اثبات می‌شود.

حال تعداد ارقام صفر سمت راست عدد $200!$ را محاسبه می‌کنیم. باید تعداد عامل‌های ۲ و ۵ را بشماریم. واضح است که توان عامل ۵ کم‌تر از توان عامل ۲ است. پس کافی است توان عامل ۵ را بشماریم. توان عامل ۵ برابر است با: $$\Big\lfloor \frac{200}{5} \Big\rfloor + \Big\lfloor \frac{200}{25} \Big\rfloor + \Big\lfloor \frac{200}{125} \Big\rfloor$$ $$=40 + 8 + 1 = 49$$

مثال: ثابت کنید: $$1 \times 1! + 2 \times 2! + ... + n \times n! = (n+1)! - 1$$

راهنمایی

ابتدا ثابت کنید: $$k \times k! = (k+1)! - k!$$

پاسخ

ابتدا ثابت می‌کنیم: $$k \times k! = (k+1)! - k!$$ داریم: $$k \times k! = k \times k! + k! - k!$$ $$=(k+1) \times k! - k! = (k+1)! - k!$$ حال حکم اصلی را ثابت می‌کنیم: $$1 \times 1! + 2 \times 2! + ... + n \times n!$$ $$=2! - 1! + 3! - 2! + 4! - 3! + ... + (n+1)! - n!$$ $$=(n+1)! - 1$$

مثال: ثابت کنید: $$\frac{1}{(1+1)!} + \frac{2}{(2 + 1)!} + ... + \frac{n}{(n + 1)!}=1 - \frac{1}{(n+1)!}$$

راهنمایی

ابتدا ثابت کنید: $$\frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$$

پاسخ

ابتدا ثابت می‌کنیم: $$\frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$$ داریم: $$\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} = \frac{(k+1)-1}{(k+1)!} = \frac{k}{(k+1)!}$$ حال حکم اصلی را ثابت می‌کنیم: $$\frac{1}{(1+1)!} + \frac{2}{(2 + 1)!} + ... + \frac{n}{(n + 1)!}$$ $$=\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + ... + \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$$ $$=1 - \frac{1}{(n+1)!}$$


یک پله بالاتر

انگیزه‌های تعریف $0!$

قراردادن مقدار ۱ برای $0!$، انگیزه‌ها و دلایل بسیاری داشته است که برخی از آن‌ها را به طور مختصر مشاهده می‌کنید:

 1. تعداد جایگشت‌های خطی با ۰ عنصر، برابر با ۱ است، زیرا تنها یک حالت برای جایگشت دادن ۰ عنصر داریم (جایگشت خالی).
 2. در فرمول ترکیب‌ $\binom{n}{r}$، به ازای $r=0$ و $r=n$، باید مقدار ۱ را ببینیم و این در حالی است که مقدار $0!$ در مخرج فرمول ظاهر می‌شود که اگر آن را برابر ۱ در نظر بگیریم، مشکل حل می‌شود.
 3. در ریاضیات، مفهومی به نام ضرب تهی وجود دارد که با نوشتن فاکتوریل به صورت بازگشتی، ایجاب می‌کند $0!=1$ باشد.
 4. فاکتوریل محدود به اعداد صحیح نامنفی نیست و به اعداد حقیقی و حتی اعداد مختلط، تعمیم داده می‌شود. با تعریفی که برای فاکتوریل، در این تعمیم داده می‌شود، $0!=1$ است. این تعمیم را در ادامه‌ی این صفحه خواهید دید.
 5. در بسیاری از بسط‌های تیلور توابع، ضریب $0!$ ظاهر می‌شود. بسط‌های تیلور در صورتی درست کار می‌کنند که $0!=1$ باشد.

تعمیم به اعداد حقیقی و مختلط

به جز اعداد صحیح منفی، برای بقیه‌ی اعداد حقیقی مانند $x$، عدد $x!$ تعریف می‌شود. ابتدا تابع گاما را تعریف می‌کنیم. فرض کنید $x$ یک عدد حقیقی باشد. هم‌چنین فرض کنید $x$ یک عدد صحیح نامثبت نیست. در این صورت تابع $\Gamma (x)$ به صورت زیر تعریف می‌شود: $$\Gamma (x) = \int_{0}^{\infty}t^{x-1}e^{-t}dt$$ حال فرض کنید $x$, یک عدد حقیقی باشد. هم‌چنین فرض کنید $x$ یک عدد صحیح منفی نیست. در این صورت $x!$ به صورت زیر تعریف می‌شود: $$x! = \Gamma (x+1)$$

نمودار تابع $y=x!$ را در شکل زیر مشاهده می‌کنید:

تابع گاما این خاصیت را دارد که: $$\frac{\Gamma (n+1)}{\Gamma (n)} = n$$ پس طبیعی است که تابع گاما برای $n=0$ تعریف نشود. وقتی برای $n=0$ تعریف نشود، برای $n=-1$ نیز تعریف نمی‌شود و به همین ترتیب برای دیگر اعداد صحیح نامثبت نیز تعریف نخواهد شد. پس نتیجه می‌شود تابع $x!$ برای اعداد صحیح منفی تعریف نشود.

با توجه به این که، تابع گاما این قابلیت را دارد که برای اعداد مختلط تعریف شود، تابع $y=x!$ می‌تواند به اعداد مختلط تعمیم داده شود. فرض کنید $z = a + bi$، یک عدد مختلط باشد. در این صورت داریم: $$z! = \Gamma (a + bi + 1)$$

کاربرد در نظریه اعداد

اعداد فاکتوریل، خاصیت‌های جالبی در نظریه اعداد دارند که دو مورد از آن‌ها به طور مختصر در زیر آمده است:

 1. به ازای هر عدد طبیعی $n$ که $n>5$، عدد $n$ عددی مرکب است، اگر و تنها اگر $$(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$$.
 2. قضیه‌ی ویلسون: عدد طبیعی $p$ اول است، اگر و تنها اگر $$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$.

چند خاصیت جالب

فاکتوریل خواص جالب دیگری نیز دارد که برخی از آن‌ها در زیر به طور مختصر آمده است:

 1. با نوشتن بسط تیلور $e^1$ داریم: $$\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+... = e$$
 2. با بردن $n$ به سمت بی‌نهایت در عبارت $$\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!} + ... + \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$$ که در مثال‌ها بررسی شد، داریم: $$\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+... = 1$$
 3. $$(-\frac{1}{2})! = \sqrt{\pi}$$
 4. در بحث تحلیل پیچیدگی الگوریتم‌ها و محاسبه‌ی $O$، $\Omega$ و $\theta$ توابع، می‌توان گفت: $$lg(n!) \in \theta(n \times lg(n))$$ این خاصیت در تحلیل پیچیدگی بسیاری از الگوریتم‌ها مانند الگوریتم‌های مرتب‌سازی مقایسه‌ای، کاربرد دارد.

منابع و مراجع

 1. Chen Chuan-Chong, Koh Khee-Meng (1992), Principles and Techniques in Combinatorics, Singapore, World Scientific

خواننده‌ی گرامی، لطفا در صورت داشتن پیشنهاد یا مشاهده‌ی مشکل (علمی، تایپی و …) در این صفحه، به ما اطلاع دهید:

نظرات

hasan, 2016/10/12 19:04

با سلام . با استفاده از 26 حرف زبان انگلیسی میخواهیم تعدادی عبارت سه حرفی بسازیم .چند عبارت سه حرفی میتوان ساخت؟

ممنون

محمود, 2015/09/15 17:48

با عرض سلام و خسته نباشید. در فهرست های اموزش المپیاد مثل ترکیبیات چرا ان هایی قرمز رنگ هستند در صفحه وجود ندارند؟ با تشکر

حمید ضرابی‌زاده, 2016/10/30 10:53

لینک‌ها قرمزرنگ نشانگر صفحاتی است که هنوز مطلبی در آن‌ها درج نشده است.

نظر خود را وارد کنید. دستورات ویکی مجاز است:
 

ابزار صفحه