المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:ترکیبیات:رنگ آمیزی

رنگ‌آمیزی

رنگ‌‌آمیزی، یکی از روش‌های اثبات بسیار مهم است که در آن، با رنگ کردن عناصر مسئله با دو یا چند رنگ، می‌توان حکم را اثبات کرد.

یک مثال

با یک مثال، آغاز می‌کنیم.

مثال:


ابزار صفحه