المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آزمون ها:دوره ی تابستان:فهرست

آزمون‌های دوره‌ی تابستان

دوره‌ آزمون
۲۳ درس الگوریتم
درس زبان برنامه‌نویسی
درس ترکیبیات
درس گراف
آزمون‌های عملی
آزمون‌های تئوری
۲۲ درس الگوریتم
درس زبان برنامه‌نویسی
درس ترکیبیات
درس گراف
آزمون‌های عملی
آزمون‌های تئوری
۲۱ درس الگوریتم
درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
درس زبان برنامه‌نویسی
درس ترکیبیات
درس گراف
آزمون‌های عملی
آزمون‌های تئوری
۱۹ درس الگوریتم
درس زبان برنامه‌نویسی
درس ترکیبیات
درس گراف
آزمون‌های عملی
آزمون‌های تئوری
۱۸ درس الگوریتم
درس زبان برنامه‌نویسی
درس گراف
آزمون‌های عملی
درس روش‌های احتمالاتی
درس مبانی (ابزارهای نرم‌افزاری)
آزمون‌های تئوری
۱۷ درس الگوریتم
درس زبان برنامه‌نویسی
درس ترکیبیات
درس نظریه بازی‌ها
درس گراف
آزمون‌های عملی
آزمون‌های تئوری
۱۶ درس الگوریتم
درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
درس زبان برنامه‌نویسی
درس ترکیبیات
درس گراف
آزمون‌های عملی
درس مبانی (ابزارهای نرم‌افزاری)
آزمون‌های تئوری
۱۱ درس الگوریتم
۸ درس الگوریتم

ابزار صفحه