المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۴:فهرست

آزمون مرحله‌ی اول - دوره‌ی ۴

  • زمان برگزاری: آبان ۱۳۷۳

فهرست سوالات

پیوندها


ابزار صفحه