المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۴:سوال ۷

سوال ۷

یک صفحه شطرنجی ‎$4 \times 4$‎ با دو خانه $A$‎ و $‎B$‎ مطابق شکل زیر داده شده است. یک روبات می‌خواهد طبق شرایط زیر از $‎A$‎ به ‎$B$‎ برود:

  1. روبات در هر مرحله فقط می‌تواند از یک خانه به یکی از خانه‌های مجاورش (در یکی از جهتهای افقی، عمودی و یا مورب) برود.
  2. روبات پس از هر حرکت باید جهت حرکتش در مرحله بعد را عوض کند.
  3. روبات در مسیر حرکتش از ‎$A$‎ به ‎$B$‎ باید به هر یک از خانه‌ها دقیقاً یک بار برسد.

به عنوان مثال شکل زیر یک مسیر برای رسیدن از $‎A$‎ به $‎B$‎ در یک صفحه شطرنجی ‎$3 \times 3$‎ را نشان می‌دهد.

یک مسیر برای رسیدن از ‎$A$‎ به $‎B$‎ در صفحه شطرنجی ‎$4\times 4$‎ زیر پیدا کرده، شکل آن را در برگه پاسخ‌نامه رسم کنید.

پاسخ


ابزار صفحه