المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۴:سوال ۶

سوال ۶

الگوریتم زیر را در نظر بگیرید. این الگوریتم روی سه آرایه $a$‎ و $b$ و ‎ $c$ عملیاتی را انجام می‌دهد. عنصر ‎ $i$ ام آرایه $a$‎ را در این الگوریتم با نماد ‎ $a[i]$‎ نشان داده‌ایم.

  • عدد ‎$n$‎ را از ورودی دریافت کن.
  • برای هر ‎$‎ a[i]$‎ ، $0 \le{\tt i}\le 5$‎ را مساوی ‎$5-{\tt i}$‎ و $b[i]$‎ را مساوی باقی‌مانده تقسیم ‎${\tt i}+3$‎ بر ۶‎ قرار بده.
  • مراحل زیر را ‎$n$‎ بار تکرار کن:

‎$for \quad 0 \le{\tt i}\le 5 \quad \quad \Longrightarrow \quad c[i] = a[b[i][]$

‎$for \quad 0 \le{\tt i}\le 5 \quad \quad \Longrightarrow \quad a[i] = c[i]$

‎$for \quad 0 \le{\tt i}\le 5 \quad \quad \Longrightarrow \quad c[i] = b[a[i]]$

‎$for \quad 0 \le{\tt i}\le 5 \quad \quad \Longrightarrow \quad b[i] = c[i]$

  • مقدار ‎ $a[1]$‎ را چاپ کن.

اگر ورودی برنامه ‎$n = 1373$‎ باشد، خروجی برنامه چند است؟

پاسخ


ابزار صفحه