المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۴:سوال ۲

سوال ۲

یک مکعب با اضلاع به طول ‎$2n‎ + ‎1$‎ از ‎$(2n+1)^3$‎ مکعب با اضلاع به طول واحد تشکیل شده است. وجوه خارجی این مکعب را با نوارهای یک در میان رنگ می‌زنیم.

به عنوان مثال در شکل زیر یک مکعب ‎$5 \times 5 \times 5$‎ به طور مطلوب رنگ آمیزی شده است:

تعداد مکعب‌های به ضلع واحد که هیچ یک از وجوه آن‌ها رنگ نشده است را بیابید.

پاسخ


ابزار صفحه