المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۴:سوال ۱

سوال ۱

ثابت کنید که برای هر عدد طبیعی ‎$n$‎ می‌توان ‎$7^n$‎ دایره به شعاع واحد را درون یک دایره به شعاع ‎$3^n$‎ جا داد به‌طوری که هیچ دو دایره‌ای متقاطع نباشند. (هر دو دایره حداکثر در یک نقطه می‌توانند با هم اشتراک داشته باشند‎.‎)

پاسخ


ابزار صفحه