المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۴:سوال ۴

سوال ۴

شش نفر با نام‌های$A$،$B$،$C$،$D$،$E$ و $F$‎ را در نظر بگیرید. از این افراد تعدادی راست‌گو و تعدادی دروغ‌گو هستند. برای تشخیص افراد دروغ‌گو سؤال‌هایی از این افراد پرسیده‌ایم. بدین صورت که از فرد $X$‎ پرسیده‌ایم که آیا $Y$‎ راست‌گو است و یا دروغ‌گو. این را هم می‌دانیم که راست‌گو همواره درست جواب می‌دهد ولی دروغ‌گو ممکن است درست یا نادرست جواب دهد. از این سؤالات اطلاعات زیر به‌دست آمده است:

  1. $A$‎ می‌گوید‎‎‎:$C$ دروغ‌گو است.
  2. $B$ می‌گوید‎‎:$C$راست‌گو و $A$‎ دروغ‌گو است.
  3. $C$‎ می‌گوید‎‎‎‎‎‎:$D$ راست‌گو و ‎E‎ دروغ‌گو است.
  4. $D$‎ می‌گوید‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎:$F$ راست‌گو است.
  5. $E$‎ می‌گوید‎‎‎‎:$F$ راست‌گو و ‎C‎ دروغ‌گو است.
  6. $F$‎ می‌گوید‎‎‎‎:$B$ دروغ‌گو است.

اگر بدانیم که تعداد دروغ‌گوها از دو نفر بیش‌تر نیست، افراد دروغ‌گو را با ذکر استدلال مشخص کنید.

پاسخ


ابزار صفحه