المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۴:سوال ۱۰

سوال ۱۰

یک صفحه شطرنج ‎$8 \times 8$‎ را در نظر بگیرید. یک چیدن پراکنده قرار دادن ‎۸‎ مهره در این صفحه است به طوری که هیچ دو تایی از این مهره‌ها در یک سطر یا در یک ستون قرار نگرفته باشند.

۶۴‎ عدد صحیح متفاوت را در خانه‌های صفحه شطرنج قرار دهید به طوری که برای هر چیدن پراکنده مجموع اعداد نوشته شده در خانه‌هایی که در آن‌ها مهره قرار گرفته است برابر با مقدار ثابت ‎۱۰۰‎ باشد.

پاسخ


ابزار صفحه