المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم:فهرست

طراحی الگوریتم‌ها

مقدمات

مرتب‌سازی و مرتبه آماری

داده‌ساختارها

طراحی الگوریتم‌ها

الگوریتم‌ بازگشتی

طراحی الگوریتم با استقراء

روش تقسیم و حل

برنامه‌ریزی پویا

الگوریتم‌های حریصانه

جست‌وجوی فضای حالات

الگوریتم‌های گراف

الگوریتم‌های پایه

گراف‌های جهت‌دار

کوتاه‌ترین مسیر با مبدا مشخص

همه‌ی زوج کوتاه‌ترین مسیرها

درخت پوشای کمینه

دور اویلری

الگوریتم‌های درخت

دو صدق‌پذیری

پردازش رشته‌ها

الگوریتم‌های هندسی


ابزار صفحه