المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم:محاسبه ی مقدار چندجمله ای

محاسبه‌ی مقدار چند‌جمله‌ای

به دنبال راهی با کد کوتاه، عملیات کم و فهم راحت هستیم. در زیر به یک روش با تعداد عملیات $۲n$ میپردازیم.

تعریف

فرض کنید ضرایب یک چند جمله‌ای را به ترتیب به صورت $a_0, a_1, ..., a_n$ به شما داده اند که $a_i$ ضریب جمله‌ی $x^i$ می‌باشد. به ازای یک $x$ خاص، مقدار این چند‌جمله‌ای را محاسبه کنید.

الگوریتم

$a_0$ را از آرایه حذف کنید و فرض کنید آرایه شما به شکل زیر است: $$a_1, a_2, ..., a_n$$ که $a_i$ ضریب جمله‌ی $x^{i-1}$ است. حال به صورت استقرایی مقدار $p$ را برابر با جواب چند‌جمله‌ای به ازای آرایه بالا در نظر بگیرید. اکنون جواب شما به ازای آرایه‌ی اصلی برابر است با: $$p * x + a_0$$

پیچیدگی‌ الگوریتم

واضح است که پیچیدگی این الگوریتم از $O(n)$ می‌باشد.

پیاده‌سازی

‌‌horner.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
const int maxn = 1000 * 1000 + 10;
int a[maxn];
int main() {
  int n, x;
  cin >> n >> x;
  for(int i=0;i<=n;++i)
    cin >> a[i];
 
  int p = 0;
  for(int i=n;i>=0;--i)
    p = p * x + a[i];
 
  cout << p << endl;
 
  return 0;
}

مراجع


ابزار صفحه