المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم:روش تقسیم و حل

روش تقسیم و حل

یکی از روش‌های حل مسائل الگوریتم این روش می‌باشد. روش مورد نظر ما بدین صورت عمل می‌کند که ابتدا مسئله‌ی اصلی را به چند زیر مسئله تقسیم می‌کند، سپس زیر مسئله‌های ایجاد شده را، حل می‌کند و پس از آن، با ادغام کردن این زیر مسئله‌ها با یک‌دیگر، سؤال را برای حالت کلی حل می‌کند. یکی از معروف‌ترین سؤال‌هایی که با این روش حل می‌شود، مرتب‌سازی است. با مطالعه‌ی نمونه‌هایی از این روش در مثال‌ها، با این روش بیشتر آشنا شوید.


ابزار صفحه