المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آموزش:الگوریتم:درخت کوتاه ترین مسیر و ویژگی های آن

درخت کوتاه‌ترین مسیر و ویژگی‌های آن

تعریف

گراف وزن دار، همبند و بدون جهت $G$ را در نظر بگیرید. برای $G$، یک درخت کوتاه‌ترین مسیر از رأس $v$، یک زیر درخت فراگیر و ریشه‌دار از راس $v$ مثل $T$ است؛ طوری که به ازای هر رأس $u$ از $T$، طول مسیر یکتای $u, v$‌ در درخت، برابر با طول کوتاه‌ترین مسیر بین $u, v$ در $G$‌ باشد. توجه کنید که به ازای یک $G$‌ و $v$، ممکن است بیش از یک درخت کوتاه‌ترین مسیر وجود داشته باشد.

اگر $G$‌ دور با وزن منفی داشته باشد، نمی‌توانیم هیچ درخت کوتاه‌ترین مسیری برای هیچ‌کدام از راس‌های آن پیدا کنیم (چرا؟). اما اگر $G$‌ دور با وزن منفی نداشته باشد، به ازای هر رأس $G$،‌ حداقل یک درخت کوتا‌ه‌ترین مسیر وجود دارد.


الگوریتم

برای پیدا کردن درخت کوتاه‌ترین مسیر برای یک ریشه‌ی تعیین شده مثل $v$، باید ابتدا به ازای هر رأس $u$، طول کوتاه‌ترین مسیر بین $u, v$ را محاسبه کنیم. این فاصله را $dist[u]$ می‌نامیم. یک یال از $a$ به $b$ با وزن $w$ می‌تواند در درخت وجود داشته باشد اگر $$dist[b] = dist[a] + w$$ باشد.

برای محاسبه‌کردن $dist[u]$-ها می‌توان از الگوریتم‌هایی مثل الگوریتم دایکسترا و بلمن-فورد استفاده کرد.

یک راه‌کار، پیدا کردن همه‌ی یال‌های ممکن یرای درخت و سپس استفاده از الگوریتم‌های مثل bfs و dfs برای یافتن یک درخت پوشا است.

راه‌کاری دیگر، تعیین کردن پدر هر رأس مثل $u$ در درخت ($par[u]$)، هنگام اجرا کردن الگوریتم دایکسترا یا بلمن-فورد است؛ به این صورت که در ابتدا به ازای همه‌ی $u$-ها $par[u] = -1$ و $dist[u] = \infty$ قرار می‌دهیم. سپس هرگاه مقدار جدید برای $dist[u]$ پیدا کردیم، $par[u]$ را برابر با رأسی قرار می‌دهیم که مقدار $dist[u]$ را از روی آن آپدیت کرده‌ایم.

در حالت خاص، وقتی وزن همه‌ی یال‌های گراف، واحد باشد (یا به عبارت دیگر گراف وزن‌دار نباشد)، درخت $bfs$ با ریشه‌ی $v$، یک درخت کوتاه‌ترین مسیر برای $v$ است.


پیچیدگی‌ الگوریتم

بسته به استفاده کردن از الگوریتم‌های دایکسترا و بلمن-فورد، پیچیدگی الگوریتم نیز مانند آن‌ها می‌شود.


شبه کد با پیاده‌سازی دایکسترا

Function Dijkstra(v):
	dist[v] = 0
	
	For each vertex u in Graph:
		If u != v
			dist[u] = infinity
			par[u] = -1
		End if
	End for
	
	While T != 0 :
		u := vertex not in T with min dist[u] 
		Add u to T
		
		For each neighbor k of u:
			If(dist[k] != dist[u]+w[u][k]):
 				dist[k] = dist[u]+w[u][k]
				par[k] = u
		End for
	End while
End Function

شبه کد با پیاده‌سازی بلمن-فورد

Function BellmanFord(list vertices, list edges, vertex v)
	// Step 1: initialize graph
	For each vertex u in vertices:
		If u ≠ v :
			dist[u] = infinty
			par[u] = -1 
		End if
	End for
	// Step 2: relax edges repeatedly
	For i from 1 to size(vertices) – 1:
		For each edge (u, k) with weight w in edges:
			If dist[u] + w < dist[k]:
				dist[k] = dist[u] + w
				par[k] = u
			End if
		End for
	End for
End Function

مسائل نمونه

مراجع


ابزار صفحه