المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۵:فهرست

آزمون مرحله‌ی دوم - دوره‌ی ۲۵

  • زمان برگزاری: ۱۵ اردی‌بهشت ۱۳۹۴

سوالات تستی

سوالات تشریحی

پیوندها


ابزار صفحه