المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۵:سوال ۷

سوال ۷

یک عدد را وارونه می‌گوییم، هر گاه به صورت $\frac{1}{n}$ باشد که $n$ عددی طبیعی است. می‌خواهیم عدد ۱ را به صورت جمع $k$ عدد وارونه‌ی متمایز بنویسیم. به ازای چند مقدار $2 \le k \le 6$ می‌توان این کار را انجام داد؟

  1. ۵
  2. ۳
  3. ۰
  4. ۱
  5. ۴

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

به ازای $k=2$ نمی‌توان این کار را انجام داد زیرا باید $1 = \frac{1}{i} + \frac{1}{j}$ باشد. اگر $i=1$ یا $j=1$ باشد، حاصل از ۱ بیش‌تر می‌شود. پس $i,j \ge 2$ و از طرفی نمی‌توانند هر دو برابر $2$ باشند. پس حاصل کم‌تر از ۱ خواهد شد.

به ازای $k=3$ کار به شکل زیر قابل انجام است: $$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$$ حال فرض کنید کار به ازای $k=m$ برقرار باشد. مخرج تمام کسرها را ضرب‌ در ۲ کنید و حاصل را با $\frac{1}{2}$ جمع کنید. به این ترتیب کار برای $k=m+1$ نیز انجام می‌شود. پس به ازای $k=3, 4, 5, 6$ کار قابل انجام است.


ابزار صفحه