المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۹:فهرست

آزمون مرحله‌ی دوم - دوره‌ی ۱۹

  • زمان برگزاری: ۱ اردی‌بهشت ۱۳۸۸

سوالات کلاس اول

سوالات کلاس دوم

پیوندها


ابزار صفحه