المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۹:سوال پنج

رنگ‌آمیزی پراکنده

یک رنگ‌آمیزی از خانه‌های یک جدول با دو رنگ سیاه و سفید را «پراکنده» می‌گوییم اگر هیچ دو خانه‌ی سیاه در یک ضلع مشترک نباشند. نشان دهید تعداد رنگ‌آمیزی‌های پراکنده‌ی جدول $۱۰ \times ۱۰$ از $۱۰^{۱۵}$ بیشتر و از $۱۰^{۲۵}$ کمتر است.


ابزار صفحه