المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۹:سوال یک

مربع مخفی

احمد یک زیر‌جدول $۳ \times ۳$ از جدول $۶ \times ۶$ مقابل را انتخاب کرده است. علی قصد دارد با تعدادی پرسش محل این مربع را کشف کند. او در هر نوبت می‌تواند به یکی از خانه‌های جدول اشاره کند و از احمد بپرسد که آیا این خانه در مربع مورد نظر او قرار دارد یا خیر. کم‌ترین تعداد پرسش‌های لازم برای آن که علی بتواند مکان مربع احمد را کشف کند چند تاست؟ برای اثبات ادعای خود٬ باید یک روش ارائه دهید و نیز نشان دهید با کم‌تر از این تعداد سوال نمی‌توان همیشه به جواب رسید.


ابزار صفحه