المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۸:فهرست

آزمون مرحله‌ی دوم - دوره‌ی ۱۸

  • زمان برگزاری: ۳ اردی‌بهشت ۱۳۸۷

سوالات کلاس اول

سوالات کلاس دوم

پیوندها


ابزار صفحه