المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۸:سوال هفت

سه‌تائی‌های پایدار

$n$ مجموعه‌ی ۳ عضوی از مجموعه اعداد {$۱,۲,...,n$} داده شده است. ثابت کنید می‌توان $\lfloor \frac n3 \rfloor$ تا از اعداد مجموعه‌ی {$۱,۲,...,n$} را رنگ کرد به طوری که هیچ‌کدام از $n$ زیر‌مجموعه‌ی سه عضوی ما پیدا نشود که هر سه عضوش رنگ شده باشند.


ابزار صفحه