المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۸:سوال یک

خانه‌های دورنگی

یک جدول $n \times n$ از اعداد ٬۲٬۱ تا … $n$ داده شده است. در هیچ سطر یا ستونی از این جدول عدد تکراری یافت نمی‌شود؛ به عبارت دیگر در هر سطر یا ستون تمام اعداد ٬۲٬۱ تا … $n$ وجود دارند.

اگر $x$ یک عدد اعشاری باشد٬ $\lfloor x \rfloor$ بزرگ‌ترین عدد صحیحِ کوچک‌تر از $x$ است. با این تعریف٬ ثابت کنید که می‌توان $\lfloor \frac n2 \rfloor$ تا از خانه‌های این جدول را انتخاب نمود که هیچ زوج از خانه‌های انتخاب شده در یک سطر یا ستون قرار نداشته باشند و به ازای هر عدد $1 \le i \le n$ حداکثر دو تا از این خانه‌ها شامل عدد $i$ باشند.


ابزار صفحه