المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:نظریه زبان ها و ماشین ها:فهرست

آزمون نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها - تابستان ۸۵

فهرست سوالات


ابزار صفحه