المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:نظریه زبان ها و ماشین ها:سوال ۳

سوال ۳

اگر ‎$R_i$‎ ها زبان‌هایی منظم باشند آیا ‎$\bigcap_{i=1}^{\infty}{R_i}$‎ هم لزوماً زبانی منظم است؟ گفته‌ی خود را اثبات کنید.


ابزار صفحه