المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:نظریه زبان ها و ماشین ها:سوال ۴

سوال ۴

گرامر ‎$G=\left(V‎, ‎\Sigma‎, ‎R‎, ‎STMT \right)$‎ سازنده‌ی قسمتی از یک زبان برنامه‌نویسی است:

  1. نشان دهید ‎$G$‎ گرامری مبهم است.
  2. گرامری غیرمبهم ارائه دهید که هم‌ارز ‎$G$‎ باشد.

ابزار صفحه