المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۶:نظریه زبان ها و ماشین ها:سوال ۲

سوال ۲

برای زبان‌های زیر گرامر (بدون محدودیت) دهید:

  1. $MULT = \left\{a^m.b^n.c^k | m,n \geq 0 \wedge k = m \times n \right\}$‎
  2. ‎$WW = \left\{w.w | w \in {\{0,1\}}^\star \right\}$‎

ابزار صفحه